תנאי שימוש ותקנון - Smart-web

עדכון אחרון: 14.11.2022

כל שימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאי השימוש שלהלן.תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אולם הכתוב מתייחס לזכר ולנקבה

כל שימוש כלשהו באתר מעיד על הסכמה והבנה של כל תנאי השימוש באתר. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, הנך מתבקש לחדול מכל גלישה או שימוש באתר.

This Agreement governs your use of our websites.

By using this Site, you acknowledge you have read, and agree to be bound by these Terms of Use,  and that you agree to be bound by them, just as if you had signed this Agreement.

If you do not agree to all of these terms and conditions please do not continue or use this site and leave or delete this Site immediately.

 

קניין רוחני

השימוש באתר הוא לשימוש פרטי בלבד ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי, כולל לפרסמו באינדקסים למיניהם מבלי לקבל אישור בכתב ממערכת האתר.

זכויות היוצרים באתר וזכויות הקניין הרוחני בו ובאופן בלעדי ולסוגיו השונים בין אם רשומות ובין אם לאו, שייכות למפעילת האתר "סמרט ווב" ובכלל: עיצוב, תוכנה, קודים, תכנים, סודות מסחריים, והמודעות שבאתר וכו', וזאת לפי חוקי ודיני זכויות היוצרים הנהוגים בישראל ואף האמנות הבינלאומיות השונות.

לפיכך, חל איסור: להעתיק, לפרסם, לשכפל, לאגור במאגר מידע, לתרגם, למסור לצד ג', להפיץ ברבים, להפיץ נתונים מהאתר, להציג מידע מהאתר באתרי אינטרנט אחרים, בשום אמצעי כלשהו לרבות תוכנות סריקה והעתקה של תכנים או מידע כלשהו, לשנות כל תוכן שבאתר מבלי לקבל הסכמה לכך בכתב ממערכת האתר.

הפעילות באתר

מפעילת האתר נוקטת באמצעי אבטחה שונים לשמירה מפני וירוסים או פגיעות באתר.אולם יחד עם זאת,  בכל שימוש באתר לא תשא מפעילת האתר באחריות כלשהי באופן ישיר או עקיף בכל נזק אפשרי כתוצאה מווירוסים, קבצים, תוכנות זדוניות וכו' שייגרמו עקב גלישה באתר.

אין לפגוע, לגרום עומס, להפריע להתערב בפעולה הסדירה של האתר/ בקודים שבו/ מערכותיו בין באופן ידני/ טכנולגי או בכל אמצעי אחר . בכל פגיעה / נסיון פגיעה בפעילות האתר, יהא הגולש חייב לפצות את מפעילת האתר בפיצוי מוסכם של 70,000 ש"ח וזאת אף בלא הוכחת נזק. גלישה באתר כאמור מהווה הסכמה לפיצוי זה.

מדיניות פרטיות ורישום לאתר

מפעילת האתר נוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות / מידע שימסרו הגולשים.

בעת הגלישה באתר עשוי להיות שימוש בקבצי קוקיס.

כל הפרטים שיימסרו על ידך בעת ביצוע הזמנה/ תשלום או כל פנייה, יישמרו אצל מפעילת האתר וזו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטים אלו, אולם יחד עם זאת המערכת לא לא תשא בכל אחריות במקרים כגון פריצה לאתר.

בעת רישום/ הזמנת שירותים מסמרט ווב, לרבות דרך האתר, הלקוח מתיר לסמרט-ווב לשלוח דואר אלקטרוני, מסרונים ואף להתקשר לצורך מתן שירות, עדכונים הקשורים לשירות שנרכש, הצעות, מסירת מידע או הודעות הקשורות לתשלום. באם אינך מעוניין לקבל מידע / עדכונים כאמור, הודע לנו בכתב, ולא תקבל מאיתנו דוא"ל או מסרונים, מלבד תזכורות במקרה שעמוד לפוג דומיין ו/ אחסון או במקרה של צורך בהסדרת תשלום. 

הנרשם לאתר / מזמין שירות מתחייב למסור את פרטיו האישיים ולא של צד ג' מבלי לקבל את הסכמתו.

מפעילת האתר מתחייבת שלא להעביר את פרטי המשתמשים הרשומים / המזמינים לאף גורם , מלבד במקרה שבו עולה צורך בבירור כלשהו מול חברת אשראי במקרה של סיוע ברכישה דרך האתר או ביטול עסקה.

פרסום באתר

באתר עשויות להיות פרסומות של מודעות/ נותני שירותים.  מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפרסום של צד ג' ו/ לשירותיו השונים. בכל התקשרות עם צד ג' שמפרסם באתר, ההתקשרות היא עם מפרסם המודעה בלבד ומפעילת האתר לא תשא בשום נזק, עגמת נפש, הפסד כתוצאה עם התקשרות עם צד ג' ולא תשא בשום התחייבות כלפי שירות כלשהו שהיה אמור לספק, טיבו או מיהמנותו.אין לראות בפרסום מודעה כלשהי באתר כהמלצה מצד מפעילת האתר לשירות או לפרסום שבמודעה של צד ג', וכל התקשרות עם צד ג' היא באחריותו הבלעדית של הגולש. המפרסם באתר יישא באופן בלעדי ומוחלט בכל אחריות הקשורה לשירותיו אשר מציע ללקוחות הפונים אליו / לוחצים על מודעתו.

צוות אתר Smart-Web מאחל לכם גלישה נעימה!

תנאים נוספים

בכל מקרה של סתירה בין מידע שימסור נציג שירות מטעם סמרט-ווב לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור בתקנון

בכל מקרה של סתירה בין כל מסמך/ חוזה מול סמרט-ווב לבין האמור בתקנון זה יגבר האמור בתקנון, זולת אם הובא חריג בחוזה עם התייחסות לסעיף הסותר בתקנון

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט, לשנות, לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת

לקוח אשר יפר תקנון זה, כולו או מקצתו, מתחייב לשפות את מפעילת האתר / עובדיה או מי מטעמה, בכל נזק / הפסד שייגרם כתוצאה מההפרה, כולה או מקצתה.

על תנאי שימוש אלו חלים אך ורק החוקים והדינים  הנהוגים במדינת ישראל ובכל מקרה תהא נתונה סמכות השיפוט הבלעדית לכל תנאי השירות / השימוש באתר / הזמנת שירותים מסמרט ווב לבית המשפט המוסמכים בקריות / בחיפה לפי העניין.

כל שימוש כלשהו באתר מעיד על הסכמה והבנה של כל תנאי השימוש באתר.